K (אות)

האות K בחלום מסמלת מודעות אינטואיטיבית. אתה מודע לבחירות, לרצונות או לבעיות שמתממשות. יצירה משותפת של המחשבות שלך לחיים האמיתיים. מה שאתה חושב קורה בפועל. באופן חיובי, K משקף חוויות חיוביות שמממשות את המטרות או המשאלות שלך. באופן שלילי, K משקף חוויות שליליות שמתממשות באמצעות פחד או קארמה. הסמליות מבוססת על עיצוב האות. הקו הישר מסמל עימות, השורה למעלה מסמלת את כל מה שחיובי והשורה למטה מסמלת את כל מה שלילי.