C (אות)

ראיית האות ~C~ בחלום מסמלת מעבר של יום ערות. זה מופיע לעתים קרובות בחלומות אינטואיטיביים שמצביעים על מצב שיתרחש למחרת. אם אתה רואה שניים או שלושה צלזיוס זה ליד זה זה מסמל יומיים או שלושה. הסמליות מבוססת על כך שהאות C היא מעגל לא שלם שבו המעגל משקף את מחזור היום והשטח הפתוח משקף את מחזור השינה. לחלופין, עשוי להצביע על היותו ממוצע. אם משתמשים בה באותיות אחרות זו יכולה להיות פשוט גרסה קצרה של ~ראה~. האות C היא גם הספרה הרומית של 100.